Bliss-Garment

Consciousness and Awareness

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Intragent, eigenaar van Bliss-Garments.

 1. Algemeen
  Uw contractpartner voor alle bestellingen in het kader van dit online-aanbod is Intragent (KVK 24348212 Kamer van Koophandel Rotterdam - Nederland) vertegenwoordigd door Willem Dirk Peeters, hierna te noemen "Bliss-Garments".

  Alle leveringen van Bliss-Garment aan de klant geschieden op basis van de onderstaande algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden. Deze liggen ten grondslag aan alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Bliss-Garment en de klant en gelden voor de gehele duur van de zakelijke relatie. Daarmee in strijd komende of daarvan afwijkende voorwaarden van de koper zijn alleen dan van toepassing, indien Bliss-Garment deze schriftelijk heeft aanvaard.

 2. Verantwoordelijkheid voor het online-aanbod
  Bliss-Garment in naam van Intragent is in zijn geheel verantwoordelijk voor de aangeboden artikelen en motieven en de vormgeving van de shop.

 3. Koopovereenkomst
  (1) De op deze pagina vermelde "Aanbiedingen" zijn een vrijblijvende uitnodiging aan de klant om bij Bliss-Garment te bestellen.
  (2) Door het versturen van het op internet ingevulde bestelformulier geeft de klant bindend aan op het aanbod in te gaan en aldus een koopovereenkomst c.q. productie-overeenkomst af te sluiten.
  Voor het uiteindelijke versturen heeft de klant op een overzichtspagina de mogelijkheid om de juistheid van de gegevens te controleren en desgewenst te corrigeren. Voor de bestelprocedure kan op dit moment worden gekozen uit de Engelse taal.
  Daarop stuurt Bliss-Garment de klant per e-mail een bestelbevestiging en controleert het aanbod op de juridische en daadwerkelijke uitvoerbaarheid, in het bijzonder op een mogelijke inbreuk op de auteursrechten van derden.
  De orderbevestiging kan niet worden gezien als leveringsbevestiging, maar is uitsluitend bedoeld om de klant te informeren omtrent het feit dat de bestelling bij Bliss-Garment is binnengekomen.

  De overeenkomst komt pas tot stand wanneer het bestelde product betaald is en Bliss-Garment zal daarna de verzending naar de klant voorbereiden, hierna zal een een tweede e-mail verzonden worden met de verzendbevestiging.
  (4) Het afsluiten van de koopovereenkomst gebeurt onder voorbehoud dat Bliss-Garment zelf tijdig en volledig door leveranciers wordt beleverd. Dit voorbehoud geldt niet in het geval van kortstondige leveringsproblemen of wanneer Bliss-Garment verantwoordelijk is voor het niet leveren, in het bijzonder wanneer Bliss-Garment nalaat, om tijdig voor een alternatief te zorgen. De klant wordt onmiddellijk in kennis gesteld van het niet beschikbaar zijn van het product. Wanneer de klant reeds heeft betaald, wordt dit terug betaald.

 4. Levering/verzending
  (1) Het bestelde wordt in principe binnen 3 werkdagen geleverd, nadat de bestelbevestiging door de klant is ontvangen. Leveringstermijnen en levertijden zijn uitsluitend bindend, indien deze door Bliss-Garment uitdrukkelijk en schriftelijk als zodanig zijn bevestigd.
  (2) Levering in de hele wereld. Bliss-Garment heeft de mogelijkheid om wereldwijd te leveren, voor verzendkosten zullen wij u informeren nadat u dat verzoek heeft gemeld bij ons.
  (3) De levering wordt uitgevoerd door een door Bliss-Garment gekozen expediteur. De klant is porto verschuldigd, die afhankelijk kan zijn van de waarde van de bestelling en de plaats waar moet worden geleverd.

 5. Prijzen
  (1) Voor klanten uit de EU-landen zijn de aangegeven prijzen eindprijzen. Deze prijzen zijn inclusief de verschuldigde belastingen, in het bijzonder de BTW. Verzendkosten worden afzonderlijk in rekening gebracht en apart op deze factuur vermeld. Het leveringsadres is doorslaggevend.
  (2) Voor klanten van buiten de EU zijn alle aangeboden prijzen nettoprijzen. Het leveringsadres is doorslaggevend. Indien overeenkomstig wettelijke bepalingen in het land van de ontvanger BTW moet worden betaald, moet dit bij ontvangst van de levering extra worden betaald. Bovendien kunnen invoerrechten verschuldigd zijn, die de klant bij ontvangst van de producten extra moet betalen.
  (3) De klant is verzendkosten verschuldigd, die afhankelijk kunnen zijn van de waarde van de bestelling en de plaats waar moet worden geleverd.
  (4) Koopprijs en verzendkosten moeten onmiddellijk zonder aftrek worden voldaan.

 6. Betaling
  (1) De betaling geschiedt naar wens van de klant per PayPal, Ideal of automatische incasso (SEPA-basis-mandaat).
  Bliss-Garment behoudt het recht de keuzemogelijkheden van de betaalwijzen waaruit een klant kan kiezen, afhankelijk van bestelwaarde, verzendgebied of andere zakelijke criteria te beperken. In het geval van betaling per automatische incasso (SEPA-basis-mandaat) zal Bliss-Garment de vooraankondiging na gemaakte bestelling als bestelbevestiging naar de klant toesturen (zie hiervoor § 3 lid 2). De automatische incasso gebeurt bij bankinstellingen die rekeningen beheren in Nederland op z’n vroegst 1 dag na het toezenden van de vooraankondiging.
  (2) Wanneer de door de klant gekozen betalingswijze, ondanks de contractuele uitvoering door Bliss-Garment, in het bijzonder wanneer betaling door een tekort op de rekening van de klant of door het opgeven van onjuiste gegevens niet kan worden uitgevoerd, is de klant verplicht om Bliss-Garment of de door Bliss-Garment met de afwikkeling belaste derden de hierdoor ontstane meerkosten te betalen.
  (3) Bliss-Garment heeft het recht om bij de afwikkeling van de betaling gebruik te maken van de diensten van betrouwbare derden:
  a) Bij het niet nakomen van de betalingsverplichting door de klant, heeft Bliss-Garment het recht haar vordering in handen te geven van een incassobureau en de voor de betaling noodzakelijke persoonsgegevens aan deze derde partij door te geven.
  b) Wanneer derden bij de afwikkeling van de betaling worden ingeschakeld, wordt de betaling ten opzichte van Bliss-Garment pas dan geacht te zijn voldaan, als het bedrag conform de overeenkomst aan de derde partij ter beschikking is gesteld, zodat de derde partij daarover zonder enige beperking kan beschikken.
  (4) De klant gaat ermee akkoord dat hij uitsluitend digitale facturen ontvangt. De facturen worden voor de klant in pdf-formaat per e-mail ter beschikking gesteld.

 7. Eigendomsvoorbehoud (1) De producten blijven eigendom van Bliss-Garment totdat alle openstaande vorderingen aan Bliss-Garment zijn voldaan.
  (2) De klant is verplicht om de producten, totdat die in zijn eigendom zijn overgegaan, zorgzaam te behandelen.

 8. Garantie
  (1) Opgaven, tekeningen, afbeeldingen, technische gegevens, omschrijvingen van gewichten, afmetingen en vermogen, die in folders, catalogi, mailings, advertenties of prijslijsten zijn opgenomen, hebben een puur informatief karakter. Bliss-Garment kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de juistheid van deze gegevens. Uitsluitend de in de opdrachtbevestiging vermelde opgaven zijn doorslaggevend ten aanzien van de soort en de omvang van de levering.
  (2) Wanneer er sprake is van een gebrek dat onder de garantie valt, is de klant in het kader van de wettelijke bepalingen gerechtigd, om te verlangen dat het gebrek wordt verholpen, de overeenkomst nietig te verklaren of een korting op de aankoopprijs te verlangen.
  (3) Indien in geval van gebreken producten terug worden gestuurd, Bliss-Garment kan niet de portokosten voor retour voor haar rekening nemen.
  (4) Naar de huidige stand der techniek kan niet worden gegarandeerd dat de uitwisseling van gegevens via het internet foutloos verloopt en/of te allen tijde mogelijk is. Derhalve kan Bliss-Garment niet aansprakelijk worden gesteld voor de ononderbroken beschikbaarheid van het online-aanbod.
  (5) De verjaringstermijn van garantie-aanspraken voor de geleverde producten bedraagt 2 jaar vanaf het moment dat de producten zijn ontvangen. Indien de klant een ondernemer is, bedraagt de verjaringstermijn een jaar. (6) De screen-prints zijn handgedrukt op de T-shirts, kleine afwijkingen zijn daardoor mogelijk. Deze mogelijke afwijkingen zal/zullen geen effect op de uitwerking van het T-shirt.

 9. Beperking van de aansprakelijkheid
  (1) De aansprakelijkheid van Bliss-Garment is voor het overige afhankelijk van de wettelijke voorschriften, voor zover in deze algemene handels- en leveringsvoorwaarden niets anders is bepaald. Bliss-Garment is onbegrensd verplicht tot het betalen van een schadevergoeding, ongeacht op welke rechtsgrond dat is gebaseerd, bij opzet en grove nalatigheid. Bovendien is Bliss-Garment onbegrensd aansprakelijk bij gewone nalatigheid voor schade ontstaan door dodelijk of lichamelijk letsel of schade aan de gezondheid. In geval van gewone onachtzaamheid en de schending van een wezenlijke verplichting uit de overeenkomst (kardinale verplichting) is de aansprakelijkheid van Bliss-Garment beperkt tot vergoeding van voorzienbare schade die typisch is voor een dergelijk geval.
  (2) Voor zover de aansprakelijkheid van Bliss-Garment in deze algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden mocht zijn uitgesloten of beperkt, geldt dat eveneens voor de persoonlijke aansprakelijkheid voor schadevergoeding van de employés, werknemers, medewerkers, vertegenwoordigers en assistenten van Bliss-Garment.

 10. Informatie over het herroepingsrecht van de consument
  Herroepingsrecht
  U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.
  Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Intragent, Willem Dirk Peeters, Eric Kropstraat 4, 3071 AE Rotterdam, Nederland, telefoon +31(0)654 708 548, sales@bliss-garment.com via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

  Gevolgen van de herroeping
  Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, exclusief leveringskosten onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.
  Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. De kosten worden geraamd op een maximum van ongeveer 10 EUR. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.
  Modelformulier voor herroeping
  (dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen) Aan Intragent, Eric Kropstraat 4 3071 AE Rotterdam Nederland, sales@bliss-garment.com

  Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)
  Besteld op (*)/Ontvangen op (*)
  Naam/Namen consument(en)
  Adres consument(en)
  Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
  Datum
  (*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

  Uitzondering van herroepingsrecht
  Een herroepingsrecht bestaat niet bij overeenkomsten voor het leveren van goederen die niet kant-en-klaar zijn en waarbij de productie afhankelijk is van een persoonlijke keuze of bepaling van de verbruiker of die eenduidig zijn afgestemd op de persoonlijke wensen van de gebruiker.

 11. Auteursrechten op druk-designs, vrijwaring van aansprakelijkheid
  (1) Indien de klant een eigen ontwerp aanlevert, of op enige andere wijze invloed uitoefent op het product (tekstpersonalisatie), geeft de klant ten opzichte van Bliss-Garment de verzekering dat op tekst en motief geen rechten van derden rusten. Eventuele inbreuken op auteurs-, persoonlijkheids- of handelsnaamrechten komen in dat geval volledig voor rekening van de klant. De klant verzekert eveneens dat hij door de individualisering van het product ook geen inbreuk maakt op andere rechten van derden.
  (2) De klant zal Bliss-Garment vrijwaren van alle vorderingen en aanspraken op grond van inbreuk op dergelijke rechten van derden, voorzover de klant dient in te staan voor de schending van zijn plichten. De klant vergoedt Bliss-Garment alle daaruit voortvloeiende kosten voor verdediging en andere schade.

 12. Afwijkingen van vorm en van technische aard
  Wij behouden ons uitdrukkelijk voor dat bij nakoming van de overeenkomst afwijkingen kunnen optreden ten opzichte van de beschrijvingen en informatie in onze prospectussen, catalogi en andere schriftelijke en elektronische documenten voor wat betreft de eigenschappen van stoffen, kleuren, gewicht, afmetingen, vormgeving en dergelijke kenmerken, voor zover die van de klant kunnen worden gevergd. Redenen voor dergelijke te accepteren wijzigingen kunnen voortvloeien uit in de handel gebruikelijke schommelingen en technische productiemethoden.

 13. Bescherming van gegevens
  Bliss-Garment gebruikt persoonsgegevens van de klant alleen met het oog op het doel waarvoor ze zijn gegeven en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. De ten behoeve van de bestelling van producten aangegeven persoonlijke gegevens (zoals bijv. naam, e-mail-adres, postadres, betalingsgegevens) worden door Bliss-Garment gebruikt ter nakoming en afwikkeling van de overeenkomst. Deze gegevens worden door Bliss-Garment vertrouwelijk behandeld en niet doorgegeven aan derden die niet betrokken zijn bij de bestelling, levering en betaling. De klant heeft het recht op zijn verzoek gratis inlichtingen te verkrijgen aangaande de persoonsgegevens die Bliss-Garment van hem heeft opgeslagen. Bovendien heeft hij het recht op correctie van onjuiste gegevens, blokkering en verwijdering van zijn persoonsgegevens, tenzij dat in strijd zou zijn met een wettelijke verplichting om gegevens te bewaren.

 14. Geschillenbeslechting
  De Europese Commissie heeft een platform voor online geschillenbeslechting (ODR platform) dat klanten via https://ec.europa.eu/consumers/odr/ kunnen oproepen. Wij zijn niet verplicht en verbinden ons niet om deel te nemen aan geschillenbeslechting door tussenkomst van een instantie tot buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen.

 15. Bevoegde rechtbank – plaats van uitvoering – rechtskeuze
  (1) Plaats van uitvoering voor alle leveringen is de vestiging van Bliss-Garment (Intragent) in Rotterdam.
  (3) De overeenkomst die is gesloten overeenkomstig de regelingen als vastgelegd in deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, is uitsluitend onderworpen aan het Nederlands recht.
  (4) In het geval dat afzonderlijke bepalingen van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden nietig zijn, of in strijd zijn met de wettelijke regelingen, blijft de overeenkomst voor het overige rechtsgeld

Intragent is eigenaar van de volgende websites:

Intragent / W.D. Peeters
Eric Kropstraat 4
3071 AE Rotterdam
The Netherlands
KVK Rotterdam 24348212
Tel. +31 (0)654 708 548
Email